Български  |  English

Български  |  English

#

Музеи

Работно време и цени, информация, местоположение, всичко, което и ние знаем по въпроса.

Museums

Working time, information, locations - everything we know about the museums is here.

Музеи #

Бележити Коприщени

The Great Men
of Koprivshtitsa

Коприщени #

Хотели и забавления

Останете да спите в Копривщица поне за една нощ, няма да съжалявате!

Hotels and
Entertainment

Stay in Koprivshtitsa at least for one night, you will not regret it!

Хотели #

Туризъм

След като вече решихте да останете да спите, вижте къде да се разходите, не само музеите са интересни тук!

Tourism

Since you've decided to stay, take a look where to take a stroll. There is a lot in Koprivshtitsa to see.

Туризъм #

Маршрути и забележителности

Tourist routes and landmarks

Чудесно е, че ще останете за повече време в града. Тук ще се постараем да покажем няколко идеи, които да направят престоя ви по-забавен и ползотворен. Не пропускайте и маршрутите, които ви предлагаме в дъното на страницата. Страница Транспорт ще ви покаже пътя към града.

Nice, you've decided to stay in town for more than one day. Here we'll try to give you some ideas to make your stay more joyful and meaningful. Don't miss the tourist routes we're proposing on the bottom of the page. Transportation page will help you to plan the journey logistics.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

* Картата се публикува с писменото разрешение на кмета на град Копривщица. Всички права запазени за издателя и община Копривщица. За всички без FLASH - може да отворите картата като картинка тук.

* This map is published with written permission of Koprivshtitsa's mayor. All rights reserved for the publisher and Koprivshtitsa Municipality. For those of you without FLASH - you can load the map as image here.

Родната къща на Найден Геров

Геров

Това е една от къщите увековечени от Любен Каравелов в произведението му „Българи от старо време”. И до ден днешен тя е запазила своя облик и дух:

„Щом влезеш през вратника на хаджи Генчовата къща, то пред очите ти се представляват всевъзможни картини: надясно се намира градинка, в която хаджи Генчо лежи по празниците под кичестата круша, прохлаждава се и си пие ракийка, а в делник прекопава градинката, сади цветя и зеле, плодовити дървета и лук...

Зади градинката е издълбан кладенец, а тоя кладенец най-вярно може да ни изобрази характера на хаджи Генча. Кладенецът е направен под самите прозорци на къщата и хаджи Генчо може чрез неговите отворени „устия" без никакво затруднение да спуща своето ястие и питие да се поразхладят....

И ето, около кладенеца стърчи една голяма къща, в която се намират само две одаи и един пруст, а зади нея, по дългия двор, са наредени като коловете на ливадата всякакви кочеци, кочини, обори, амбари, даже и фурна, а на лявата страна стоят пък други малки къщици, сенници и зимници.”

В този дом Геро Мушек (първообразът на хаджи Генчо) открива първото килийно училище. През 1823 г. в многодетното му семейство се ражда Найден Геров, голям български общественик, политик, учител и писател. Той открива в Копривщица първото българско класно училище, списвал е статии, филологични изследвания, превеждал е песни и басни. Найден Геров е автор и на първата българска поема "Стоян и Рада", на много патриотични стихове, повлияни от носталгията му по България, писани в периода, когато е учил в Русия. Като израз на неговата любов към Родината, след дългогодишни проучвания Найден Геров издава и първия многотомен „Речник на блъгарский язик“.

Повече за личността на Найден Геров прочетете тук.

#Google Street View изглед може да видите тук

Църква Успение Богородично

Успение Богородично

През 1817 г., на мястото на изгорения от кърджалиите храм, смолски и мирковски майстори съграждат нова църква. Историята разказва, че е построена за около 11 дни. Тя представлява вкопана в земята ниска постройка, слабо осветена, боядисана от вън, така че да прилича на къща и да не привлича внимание върху себе си. Забележителен е иконостасът, творение на един от големите български резбари – хаджи Георги от Видин, представител на Тетевенската школа. Завършен е 4 год. след построяването на църквата. В него като във фина дървена паяжина са вплетени библейски мотиви, красиви растения и животни. Иконописите също са дело на известни художници и зографи като Захари Зограф, Иван Николов Образописов, Иван Спасковски и копривщенския художник Христо Енчев.

#Google Street View изглед може да видите тук

Храм Свети Никола

Свети Никола

След всеобщото събрание, през 1839 г., копривщенци решават в града да бъде построена втора църква. Неофит Рилски документира това решение с протокол за бъдещото строителство. Повече от 600 души дават своята лепта, за да бъде изграден новият храм. Строежът започва през 1842 г. и трае 2 години. Архитектурно, храмът е смесица от турска и ренесансова стилистика. Построен е изцяло от каменни блокове. Иконостасът е създаден от рамки в бледо синьо, в които са поставени иконите изографисани от Йоан Попович, Александър Димитров и Христо Енчев.

#Google Street View изглед може да видите тук

Мавзолей на Априлци

Костница

Мавзолеят е изграден в памет на загиналите в освободителните борби от Априлската епопея, за да напомня за бурната и изпълнена с патриотизъм пролет на 1876 г.

Построен е през 1928 г. със средства на хаджи Ненчо Палавеев. Долната част на монумента е костница, а в горната се помещава малък параклис.

#Google Street View изглед може да видите тук

Паметници

Първа пушка

Първата пушка – посветен на първия изстрел поставил началото на Априлското въстание. Паметникът е разположен до Калъчевия мост, където на 20 април 1876г. Георги Тиханек убива заптието Кара Хюсеин. С кръвта на убития турчин Тодор Каблешков подписва кървавото писмо, за да извести, че: ”…знамето се развява пред конака, пушките гърмят придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!”

#Калъчевия мост - Google Street View изглед може да видите тук

Братската могила – посветен на загиналите в антифашистката борба копривщенци.

#Братската могила - Google Street View изглед може да видите тук

Паметник на Георги Бенковски над Копривщица. В основата на паметника, в скалата, са изсечени думите му „Ставайте робове, аз не ща ярем!“

#Паметник Бенковски - Google Street View изглед може да видите тук

Туристически маршрути в и около Копривщица

Пътека на здравето

Пътека на здравето

"Пътеката на здравето" е от маршрутите с леко натоварване и се намира се в землището на Копривщица. Специфичното е, че по целия маршрут има разположени спортни съоръжения – лостове, халки, дървени успоредки и др. Разстоянията между съоръженията могат да се преминат с тичане поради сравнително еднородния терен – без много стръмни спускания и изкачвания. Идеята е всеки желаещ да може да използва този маршрут не само за разходка, но и за физически упражнения, увеличавайки натоварването. Разбира се всичко зависи от целта и подготовката на туристите.

Прочетете целия маршрут.

Тракийски могили

Тракийски могили

Маршрут "Тракийски могили" е от маршрутите разположени в близост до гр. Копривщица, с не голямо натоварване и кратък като време за преход.

Първата половина от маршрута е предимно изкачване, но с леко темпо дори и по-неопитните туристи няма да се затруднят. Втората част е спускане през борова гора – много приятно и отморяващо.

Прочетете целия маршрут.

Nayden Gerov's House

Gerov

This is one of the houses immortalized in Ljuben Karavelov's novel Old Time Bulgarians. It still preserves the atmosphere and the spirit and of the past so well described in the book.

In this house Gero Mushek opened the first monastery school. Nayden Gerov was born into his large family in 1823. He grew up to become an eminent Bulgarian public figure politician, teacher and writer. He opened the first Bulgarian class school in Koprivshtitsa, wrote a number of articles and philological studies, translated songs and fables. Nayden Gerov is also the author of the first Bulgarian lyrical poem "Stoyan and Rada", and of a many pieces of patriotic poetry inspired by his nostalgia for Bulgaria while he was a student in Russia. He loved Bulgaria and the Bulgarian language and after long years of research gave his country the first Dictionary of Bulgarian language.

#Google Street View

Uspenie Bogorodichno Church

Uspenie Bogorodichno Church

In 1817 master-builders from the famous Smolski and Mirkovski architectural schools constructed a new church in place of the old one, burnt down by the Kurdzhalii (Turkish raiders). According to legend, it was build in 11 days. The church is low, dug deep into the ground, dimly lit, painted to look like a regular house on the outside so as to attract as little attention as possible. What is remarkable about it is its iconostasis, carved from wood by a famous Bulgaria craftsman - Hadji Georgi from Vidin, a representative of the Teteven school of wood-carving. It was completed 4 years after the church was built. The iconostasis resembles a delicate wooden cobweb in which Biblical motifs and beautiful plants and animals are entwined. The iconographic murals were created by celebrated icon painters such as Zahari Zograf, Ivan Nikolov Obrazopisov, Ivan Spaskovski and Hristo Enchev.

#Google Street View

St. Nikola Church

St. Nikola

After a general town meeting in 1839, the people of Koprivshtitsa decided to have a second church built in the town. Neofit Rilski himself documented the decision with a written protocol detailing the future construction.

More than 600 people contributed to the endeavor. The construction started in 1842 and lasted for 2 years.

Architecturally, the church is a blend of  Turkish and Renaissance styles. The whole church is made up of stone slabs. Its iconostasis consists of light blue frames holding icons painted by Joan Popovich, Alexander Dimitrov and Hristo Enchev.

#Google Street View

Mausoleum of the April Uprising

Mausoleum of the April Uprising

The mausoleum is erected in memory of all those who died during the liberation epopee of the April Uprising – a reminder of the turbulent and patriotic spring of 1876. It was built in 1928 with funds donated by Nencho Palaveev.  The lower part of the monument is an ossuary and the upper part houses a small chapel.

#Google Street View

Monuments

Първа пушка

The First Gun – it is devoted to the first gunshot which marked the beginning of the April Uprising.
The monument is placed near the Kaluchev bridge where on April 20, 1876 Georgi Tihanek killed the zaptieh (Ottoman policeman) Kara Hiusein. With the blood of the killed Turk Todor Kableshkov signed the famous “blood letter” and announced that  “...the Bulgarian flag is flutters  in front of the town-hall, guns are firing  accompanied by the toll of church bells, patriots are kissing one another in the street...”

#Kaluchev's bridge - Google Street View

The Common Grave – a monument built in memory of the people from Koprivshtitsa died in the Anti-Fascist War.

#The Common Grave - Google Street View

#Monument of Georgi Benkovski on town's hillside - Google Street View

Tourist Routes in and around Koprivshtitsa

The Path of Health

The Path of Health

"The Path of Health" is a route easy to cover situated on the land of Koprivshtitsa. Specific here are the sport facilities like horizontal bars, parallel bars, rings, etc. placed all over the route. The terrain is suitable for jogging without very steep parts so distances between the facilities can be passed with running. Everyone who wants can use this route not only for walks but for sport exercises. Of course it depends on the aim and preparation of the tourists.

Read the whole itinerary

The "Thracian mounds" route

Thracian mounds

The “Thracian mounds” route is located near Koprivshtitsa, it’s an easy one and short as a time to pass.

The first part is mainly ascent but not a hard one and if you walk in a normal tempo even not very skilled tourist can make it. The second part is mainly descended through the pine forest and it’s very pleasant and relaxing.

Read the whole itinerary

Публикуваните на този сайт съдържание, снимки, материали са под защитата на Creative Commons лиценз - "някои права запазени" със задължително цитиране на www.koprivshtitza.com при използването им.

All content published on this website, all pictures and materials are under Creative Commons license - "some rights reserved" with obligatory link to www.koprivshtitza.com when used.


Неофициален информационен сайт на град – музей Копривщица.
Koprivshtitza.com и Cherga.net са собственост на Черга ЕООД
E-mail: info@koprivshtitza.com
Изработено в thelastfolder.com

This is personal and informative website of Town – Museum Koprivshtitsa.
Koprivshtitza.com and Cherga.net are property of Cherga Ltd.
E-mail: info@koprivshtitza.com
Design and development by thelastfolder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player