Български  |  English

Български  |  English

#

Музеи

Работно време и цени, информация, местоположение, всичко, което и ние знаем по въпроса.

Museums

Working time, information, locations - everything we know about the museums is here.

Музеи #

Бележити Коприщени

The Great Men
of Koprivshtitsa

Коприщени #

Хотели и забавления

Останете да спите в Копривщица поне за една нощ, няма да съжалявате!

Hotels and
Entertainment

Stay in Koprivshtitsa at least for one night, you will not regret it!

Хотели #

Туризъм

След като вече решихте да останете да спите, вижте къде да се разходите, не само музеите са интересни тук!

Tourism

Since you've decided to stay, take a look where to take a stroll. There is a lot in Koprivshtitsa to see.

Туризъм #

Тракийски могили

Туристически маршрути около град Копривщица

Маршрут "Тракийски могили" е от маршрутите разположени в близост до гр. Копривщица, с не голямо натоварване и кратък като време за преход.

Тракийски могили

Първата половина от маршрута е предимно изкачване, но с леко темпо дори и по-неопитните туристи няма да се затруднят. Втората част е спускане през борова гора – много приятно и отморяващо.

Тракийски могили

Маршрутът започва от края на града при изхода за гр. Стрелча и Пловдив. Трябва да се стигне голям хотелски комплекс на десния бряг на реката, бившето СБА, подминава се и се завива в ляво. Пътят минава между хотелския комплекс и мандра и от асфалтов преминава в почвен точно в подножието на стръмен склон. Това е и изходната точка за покоряването на връх Богдан – на дясно. Пътят за "Тракийски могили" е по склона нагоре. И двата маршрута са обозначени с табели и цветна маркировка.

Пътят върви по стръмен склон, през борова гора. Колкото по-нависоко се изкачва човек, толкова по-хубава гледка се разкрива към града и околностите. Маркировката е добре видима, пътят няма отклонения, така че е лесен за следване. Хубаво е човек да си носи вода, защото тази първа част е и най-изморителната, а по маршрута няма чешми. След излизането от гората, покрай пътя се виждат ливади и картофени посеви. Веднага в ляво се вижда и параклисът Свети Спас. Той е разположен в най-далечния край на нива с картофи, в малка борова горичка.

Има и табела, но не се вижда много добре и може да се изпусне. Около параклиса е обособен кът за почивка. Ако се чувствате уморени сега е моментът да съберете сили, защото маршрутът продължава с изкачване, макар и полегато, върви главно покрай ливади и при слънчево време може да е малко изморително за по-неподготвените туристи.

Тракийски могили

За да продължите по маршрута към връх Света Петка и Тракийските могили трябва да се върнете пак на пътя, от който се отклонихте за параклиса и да продължите по него покрай ливадите и картофените ниви. Има добре видима маркировка на малки разстояния, както и обозначителни табели за Тракийските могили и местността Чумина, която за сега е в същата посока.

Тракийски могили

Пътят преминава от борови горички през поляни и ниви насадени с картофи и пак в борови гори. След едно изкачване пътят излиза на голяма поляна, от където се открива гледка към града и местността около Копривщица.

Тракийски могили

В края на тази поляна и в началото на борова гора пътищата за Чумина и Тракийските могили се разделят – посоката на всеки маршрут е обозначена с указателна табела. Нашият път продължава в ляво през една обширна поляна. Тук вариантите са два – да се върви по пътя прекосяващ поляната и където той се слее с друг перпендикулярен на него път да се завие в дясно, за да се стигне до могилата. Или да се премине косо през поляната и рехава горичка и да се излезе директно на могилата. Самата могила се намира в малка борова гора, обозначена е с плоча. За хората очакващи да видят нещо внушително трябва да кажа, че могилата е малка, за жалост разкопана от иманяри, въпреки това е интересно да се види.

Тракийски могили

За да продължите към Копривщица, ако сте на пътя с лице към могилата трябва да тръгнете на дясно. От тук пътят започва да се спуска, преминава главно през обширна борова гора и ходенето е по-леко и много приятно. Маршрутът е обозначен с табели и маркировка. Покрай пътя има малки полянки подходящи за почивка.

Тракийски могили

Към края на маршрута пътят минава покрай гроба на Иван Джартазанов - един от хората засадили красивите борови гори около Копривщица. След това място пътят завива на ляво и се спуска по каменни стълби към Арнаут махала. Може да се продължи и по горския път, който е малко по-дълъг, но води до същото място. Маршрутът излиза в противоположния на тръгването край на Копривщица.

Тракийски могили

При спокойно ходене преходът отнема около час, час и половина, не изисква големи усилия и е лесен за следване. Покрай пътеката растат малини, диви ягоди, могат се видят катерици, сокол, лисица, а от дърветата смърч, ела и бял бор.

Невена Жекова
2008

The "Thracian mounds" route

Tourist Routes around Koprivshtitsa

The “Thracian mounds” route is located near Koprivshtitsa, it’s an easy one and short as a time to pass.

Thracian mounds

The first part is mainly ascent but not a hard one and if you walk in a normal tempo even not very skilled tourist can make it. The second part is mainly descended through the pine forest and it's very pleasant and relaxing.

Thracian mounds

From “20th of April” Sq. you take the way in direction of Plovdiv and Strelcha to the end of the town. You have to pass by a big hotel complex, on the left riverside and just after it turn left. The road goes between the complex and a dairy farm in the right and reaches an ascent hill. This is also a starting point for reaching Bogdan peak. The road to “Thracian mounds” goes uphill. There are signs and color marking for both routes.

Thracian mounds

The road goes on steep slope through pine forest. The higher you go the most beautiful view of Koprivshtitsa and its vicinity lay in front. The marking is visible, there are no forks and the route is easy to follow. It is a good idea to have water with you because this part is the hardest and there are no fountains along the route. After the forest there are meadows and potato sowings along the road and right at the left side is the chapel St. Spas. It is situated in the far away part of the meadow surrounded with pine threes. There is a marking sign but is not very visible and can be missed. Near the chapel is a resting area with wooden benches and tables. If you feel little tired now is the moment to have some rest because the route continues uphill, across the fields and in sunny day it might be tiring.

Thracian mounds

You need to go back to the road you turned aside to go to the chapel and continue in direction of St Petka peak and Thracian mounds. There is a good marking and also signs for Thracian mounds and “Chumina” which is also in the same direction for now.

Thracian mounds

The road goes across the small forests, glades, potato sowings and reaches a wide meadow with a beautiful view of Koprivshtitsa. At the end of this meadow, at the beginning of a forest the roads to Chumina and Thracian mounds separate. The direction of each route is marked. Our route goes across a wide meadow and here are two choices – to use the path till it reaches another road and there to go right for about 20 m or go straight across the meadow and a small forest and get directly to the mound.

Thracian mounds

The mound itself is in a small pine forest, marked with a slabstone. For the people who expect to see something impressive I have to say that this is a small mound, unfortunately dug by treasure hunters despite of this it is interesting to be seen. To continue your way to Koprivshtitsa you need to go right if you are facing the mound.

Thracian mounds

The road starts to go down, mainly through a pine forest and the walk is easier and enjoyable. The route is well marked with signs and color markings. Along the road are many small glades good for picnics.

Thracian mounds

At the end of the route the road goes by the grave of Ivan Dzhartazanov, one of the people planted the beautiful pain forests around Koprivshtitsa. After this place the route turns left and goes down on some stones stairs to Arnaut neighborhood. It is possible to continue on the forest road which is a little longer but leads to the same place.

Thracian mounds

The route ends at the opposite side of Koprivshtitsa. With an easy walk the march takes about an hour, hour and a half. It doesn't take much efforts and it's easy to be followed. Along the road can be seen different plant and animals as raspberry, wild strawberry, spruce, fir-tree, white pine, fox, falcon, and squirrel.

Nevena Zhekova
2008

Всички маршрути

All routes

Публикуваните на този сайт съдържание, снимки, материали са под защитата на Creative Commons лиценз - "някои права запазени" със задължително цитиране на www.koprivshtitza.com при използването им.

All content published on this website, all pictures and materials are under Creative Commons license - "some rights reserved" with obligatory link to www.koprivshtitza.com when used.


Неофициален информационен сайт на град – музей Копривщица.
Koprivshtitza.com и Cherga.net са собственост на Черга ЕООД
E-mail: info@koprivshtitza.com
Изработено в thelastfolder.com

This is personal and informative website of Town – Museum Koprivshtitsa.
Koprivshtitza.com and Cherga.net are property of Cherga Ltd.
E-mail: info@koprivshtitza.com
Design and development by thelastfolder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player