Български  |  English

Български  |  English

#

Музеи

Работно време и цени, информация, местоположение, всичко, което и ние знаем по въпроса.

Museums

Working time, information, locations - everything we know about the museums is here.

Музеи #

Бележити Коприщени

The Great Men
of Koprivshtitsa

Коприщени #

Хотели и забавления

Останете да спите в Копривщица поне за една нощ, няма да съжалявате!

Hotels and
Entertainment

Stay in Koprivshtitsa at least for one night, you will not regret it!

Хотели #

Туризъм

След като вече решихте да останете да спите, вижте къде да се разходите, не само музеите са интересни тук!

Tourism

Since you've decided to stay, take a look where to take a stroll. There is a lot in Koprivshtitsa to see.

Туризъм #

Пътека на здравето

N.B. След бурята от 2012 година, гората в тази част на Копривщица пострада много. Пострада и Пътеката на здравето. Описанието по-долу е от 2008 година и би могло да е неточно по отношение на уредите. Но пътеката си е там и е все така приятна и с красиви гледки.

Пътека на здравето

"Пътеката на здравето" е от маршрутите с леко натоварване и се намира се в землището на Копривщица. Специфичното е, че по целия маршрут има разположени спортни съоръжения – лостове, халки, дървени успоредки и др. Разстоянията между съоръженията могат да се преминат с тичане поради сравнително еднородния терен – без много стръмни спускания и изкачвания.

Пътека на здравето

Идеята е всеки желаещ да може да използва този маршрут не само за разходка, но и за физически упражнения, увеличавайки натоварването. Разбира се всичко зависи от целта и подготовката на туристите.

Пътека на здравето

"Пътеката" започва от къща – музей Найден Геров. Минава се от ляво на къщата и на първия разклон се поема по дясната улица – Догановата. Тя води до малко площадче с Догановите къщи – архитектурен ансамбъл, една от забележителностите на Копривщица. От площадчето се поема по лявата улица и се стига до друго площадче с красива чешма наречена Райновец. Това е и мястото наречено "Жупа", където според една от теориите за създаването на града са били първите постройки на населеното място. В горната част на площадчето има голяма жълта къща, която може да служи като ориентир за правилно поетия маршрут. Минава се от дясната страна на тази къща и се върви по път с леко изкачване. На следващия разклон се поема по левия път, който води нагоре, по посока на гората. Тази част от маршрута не е маркирана. В края на града, след последните къщи, в подножието на стръмен склон започва маркировката – с боя и указателни табели. От тук възможностите са две – да се поеме по маркировката и да се обиколи стръмния склон като се мине по малко по-полегата, но не добре утъпкана пътека или да се тръгне по самия склон, по голям, но стръмен горски път. И двата варианта водят до върха на склона, в началото на поляните на местността Войводенец, където се провежда Националния фолклорен събор. От това място поемат два маршрута - "По хайдушките пътеки" и "Пътеката на здравето" обозначени с указателни табели.

Пътека на здравето

"Пътеката на здравето" продължава на дясно по просека през гората, добре маркирана и обозначена. От дясната страна на пътеката има гора, а от ляво са обширни ливади и някои от сцените, на които се провежда Националния фолклорен събор. Върви се по равен терен, в гора и се стига до указателно табло с описание на маршрута и възможните упражнения, които се правят по уредите. При тази табела пътеката прави лек завой на дясно. Следва първото спортно съоръжение. След него в дясно има стълби, които са обозначени със стрелка и водят в посока на пътеката, от която дойдохме. След стълбите се тръгва в ляво, успоредно на пътеката, по която се върви в началото. Реално разстоянието между двете пътеки е няколко метра, за това трябва да се следи добре маркировката. От страни на пътеката има обособен кът за почивка с маси и дървени пейки. След него маршрутът се отделя от пътеката, по която дойдохме и навлиза във висока борова гора.

Пътека на здравето

Посоката е обозначена със стрелка. Пътеката е добре маркирана и по нея се стига до второто съоръжение. След него има маркировка и пътят продължава с леко изкачване до третото съоръжение. От дясната страна на уредите има маркировка, маршрутът продължава по малка просека, спускаща се през гората. Ако решите да използвате тази част за тичане трябва да имате предвид, че пътеката е песъчлива, осеяна с шишарки, борови иглички и сухи клони, а след кратък преход се спуска и става стръмна. В края на това спускане е и четвъртото съоръжение. След него в дясно се вижда маркировка, пътеката се спуска през борова гора, след това преминава в смесена, където е и следващото съоръжение. След съоръжението пътеката започва да се изкачва, гората е по-рехава и слънчева. След лекото изкачване има спускане и се стига до следващия спортен уред. След него пътеката навлиза в малко по- гъста гора, където има друго спортно съоръжение. Продължавайки напред се излиза на една от поляните в местността Войводенец , където има табела "Копривщица" и пътеката завива на дясно. Стига се до голям коларски път, от дясно е гората, а от ляво са ливади, в ниското се вижда и асфалтовия път от ЖП гарата към Копривщица. В града се влиза по калдъръмен път и се тръгва по ул. Ралчо Войвода. Тази улица води до вече познати места, през които се минава в началото на маршрута.

Пътека на здравето

В случай, че маршрутът се използва само за разходка, без да се ползват спортните уреди, преходът отнема малко повече от час при бавно и спокойно ходене. Минавайки по маршрута може да се видят катерица и сокол, както и бяла мура и смърч.

Невена Жекова
2008

The Path of Health

N.B. Big storm in 2012 hit the forest around Koprivshtitsa and a lot of trees fell down. The path of health also had a lot of damage. The itinerary below is from 2008 and probably is incorrect regarding the sport facilities which may be destroyed. But the path is still there and the sights and impressions are still strong and healthy.

Path of Health

"The Path of Health" is a route easy to cover situated on the land of Koprivshtitsa. Specific here are the sport facilities like horizontal bars, parallel bars, rings, etc. placed all over the route. The terrain is suitable for jogging without very steep parts so distances between the facilities can be passed with running.

Path of Health

Everyone who wants can use this route not only for walks but for sport exercises. Of course it depends on the aim and preparation of the tourists.

Path of Health

The “Path” starts from Nayden Gerov’s house which is at 20m from “20th of April” Sq. You have to go on the left side of the house and on the first crossroad you need to go on the right street – Doganova Str. It leads to a small square with Doganov houses – an architectural ensemble, one of the sights of Koprivshtitsa. From this square you take the left street to another little square with beautiful fountain called Rainovets.

Path of Health

This place is called "Zhupa" and based on one of the theories for the town’s origin, at this place were made the first houses of Koprivshtitsa. There is one nice yellow house at the far away part of the square which can be a reference point for the correct direction. You need to go on the right side of this house and take a slightly assented street. When you reach next crossroad go to the left street which leads in forest direction. This part of the route is not marked. The marking starts at the end of the town, when you pass by the last houses and reach the foot of a small hill. Here you have two options – to keep by the marking and walk around the steep hill on a not very trampled path or go directly on the hill taking the big but steep forest road. Both options lead to a same place – the area Voivodenets with the meadows where the National Folklore Feast takes place. This is also a cross point of two routes – “On Haidouk Paths” and “The Path of Health” both marked with signs.

Path of Health

“The Path of Health” goes in right on a cutting in the forest. This part it is marked and easy to follow. Along the path, at the right you will see a nice forest and at the left wide meadows with the stages where the National Folklore Feast takes place. The path continuous on a level terrain, in a forest and will reach a marking sign with short explanation of how to use all sport facilities along the route. Here the path turns right and after the bend is the first facility. After it there are some stairs at the right and the direction is marked with an arrow showing right. You have to take the stairs and go in the direction you've already been. After the stairs you have to take left and walk parallel on the path you've just came. Actually the distance between both pats is few meters so you need to be very careful and keep close to the markings at the left. You will reach a small resting area with wooden benches and tables. After it the route separates from the path you’d first came and goes into a high pine forest. The direction is marked with an arrow. The path is also well marked and it leads to the second facility. After it there is a marking sign and the path continuous with a slight climb to the third facility. The route goes on a small cutting sloping through the forest. If you decide to use this part for running you need to have in mind that the path is sandy, strewn with cones, spines, and dry branches and after a while it goes down and becomes steep. At the end of this steep part is the forth facility. After it, you have to go right, the path goes through a pine forest, after a while the forest becomes mixed and there is the next facility. After this one the path starts to go up and the forest becomes more loose and sunny. After a short ascent the path goes down and reaches the next sport facility. The path continues into a thicker forest where another sport facility is situated and after it continues to the meadows in Voivodenets area. There is a sign “Koprivshtitsa” and the path goes right. After a while you will reach a wide cart-way. By its right is a forest, at the left are meadows and at the road to the railway station of Koprivshtitsa can be seen from there. You'll enter Koprivshtitsa on a cobblestone road and have to take Ralcho Voivoda Str. It will lead you to already known places from the route start.

Path of Health

In case you decide to take the route only for walk without using the sport facilities it will take about an hour to finish it. You can see squirrel and falcon, also white fir and spruce along the route.

Nevena Zhekova
2008

Всички маршрути

All routes

Публикуваните на този сайт съдържание, снимки, материали са под защитата на Creative Commons лиценз - "някои права запазени" със задължително цитиране на www.koprivshtitza.com при използването им.

All content published on this website, all pictures and materials are under Creative Commons license - "some rights reserved" with obligatory link to www.koprivshtitza.com when used.


Неофициален информационен сайт на град – музей Копривщица.
Koprivshtitza.com и Cherga.net са собственост на Черга ЕООД
E-mail: info@koprivshtitza.com
Изработено в thelastfolder.com

This is personal and informative website of Town – Museum Koprivshtitsa.
Koprivshtitza.com and Cherga.net are property of Cherga Ltd.
E-mail: info@koprivshtitza.com
Design and development by thelastfolder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player