Български  |  English

Български  |  English

#

Музеи

Работно време и цени, информация, местоположение, всичко, което и ние знаем по въпроса.

Museums

Working time, information, locations - everything we know about the museums is here.

Музеи #

Бележити Коприщени

The Great Men
of Koprivshtitsa

Коприщени #

Хотели и забавления

Останете да спите в Копривщица поне за една нощ, няма да съжалявате!

Hotels and
Entertainment

Stay in Koprivshtitsa at least for one night, you will not regret it!

Хотели #

Туризъм

След като вече решихте да останете да спите, вижте къде да се разходите, не само музеите са интересни тук!

Tourism

Since you've decided to stay, take a look where to take a stroll. There is a lot in Koprivshtitsa to see.

Туризъм #

Георги Бенковски

Големият революционер е роден в Копривщица, през ноември 1843 година, в семейството на копривщенския занаятчия и търговец Груйо Хлътев.

Георги БенковскиКръстен Гаврил, родителите му най-вероятно са се надявали той да поеме семейната търговия, но ранната смърт на баща му променя целия живот на семейството. Гаврил е едва 5 годишен когато Груйо почива и майка му с много труд и лишения се опитва да изхранва семейството си. Затова и не е чудно, че още като юноша Гаврил напуска училище и започва да чиракува и изучава занаят – абаджийство и терзийство.На 23-годишна възраст е вече известен абаджия, търгуващ с всички краища на османската империя, стигнал до Египет, опознал Цариград – факт доказващ будния му дух и енергия. През цялото време обаче, една мисъл се е загнездила в душата му и не му дава покой – мисълта за поробения му народ и освобождението на Отечеството. Така през 1875 година той заминава за Букурещ – центъра на българската революционна емиграция в Румъния. В същата година в Босна и Херцеговина избухва въстание и БРЦК решава да започне и българска въоръжена борба. Малка група, начело със Стоян Заимов, е натоварена да мине по море до Цариград, да убие султан Абдул Азис, както и да подпали цял Цариград, за да привлече вниманието на Великите сили върху проблема на поробените народи от Балканския полуостров. Гаврил заминава заедно с групата от 30-40 души, но потушаването по същото време на старозагорското въстание прави безпредметно опожаряването на Цариград. За да се завърне в Букурещ той получава паспорта на полския революционер Антон Бенковски. Гаврил променя първото име на Георги и така остава завинаги безсмъртен в българската история.

В началото на 1876 година Бенковски е вече помощник на главния апостол на четвърти революционен окръг – самия Панайот Волов. През януари те преминават Дунава и се заемат с организацията на революционните дела в поверения им окръг. Волов правилно оценява качествата на младия воевода и предава ръководството в ръцете му. Трескавата дейност на Бенковски в региона на Перущица, Клисура, Поибрене, Мечка, дори и до Пещера, Брацигово и Самоков води до събирането на все повече и повече въстаници под знамената. Бенковски е човек на действията, решителен, враг на приказките и обсъжданията, кредото му е “никой не ще ни помогне, ако не си помогнем сами” и твърдо отстоява тези си виждания.

След получаването на кървавото писмо на Каблешков от въстанала Копривщица, той обявява немедленно въстанието. Хвърковатата му чета носи радост и надежда на въстаниците в различните окръзи, бързото му придвижване помага на пламъка на въстанието. В село Петрич Хвърковатата чета влиза в бой, а на Еледжик подпомага активно отрядите на въстанието. Бенковски безстрашно се впуска в бой, сякаш разбрал историческата важност на момента, сякаш предвидил своята роля,  сякаш усещайки безсмъртието си. Сам той казва, малко преди погрома на въстанието и своята смърт - “Моята цел е постигната вече! В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее!”

След погрома на въстанието, Бенковски заедно с група другари е предаден от дядо Въльо на турците. При преминаването на мостче над река Костина в Тетевенския балкан, Георги Бенковски пада покосен от турски куршуми. В душите на съвременниците, в душите на наследниците Георги Бенковски остава като идеалистичният образ на свободата, за която е копнял, на свободата, за която е умрял...

Georgi Benkovski

The famous Bulgarian revolutionary was born in Koprivshtitsa in November 1843 in the family of the craftsman and tradesman Gruyo Hlutev.

BenkovskiHe was named Gavril and his parents probably wanted him to take over the family trade business but his father's early death changed the life of the family.

Gavril is only 5 years old when his father pass away and his mother starts to maintain the family by her own, with a lot of efforts and privation. That's why as a teenager Gavril quits school and become an apprentice to learn craft - homespun tailoring. At the age of 23 he is a famous tailor, trading with all parts of the Ottoman Empire, reached Egypt, acquainted with Constantinople as his own town – facts that show us his spirit, curiosity and energy. 
But in the meantime, one thought is on his mind and isn't giving him a rest - the thought of his enslaved country and the liberation of his homeland. That's why in 1875 he leave for Bucharest - the center of Bulgarian liberation organization in Romania. At the same year in Bosnia and Herzegovina begin an uprising and the Bulgarian liberation organization decides to start an armed revolt in Bulgaria as well. Small group, headed by Stoian Zaimov is sent with ship through Black sea to Constantinople to kill Sultan Abdul Aziss and to set on fire the whole town. The purpose is to draw European countries ' attention into the problem of enslaved people in Balkan peninsula. Gavril left with the group of 30-40 people, but in the meantime the Stara Zagora uprising is repressed and the group receive orders to return back to Bucharest. To do that, Gavril is using the passport of Poland revolutionary Anton Benkovski. He is changing his first name to Georgi and with this name Georgi Benkovski he become immortal in Bulgarian history.

In the beginning of 1876 Benkovski is already an assistant of the main apostle of the fourth revolutionary county - Panaiot Volov. In January they traverse across Danube River and begin the organization of revolutionary doings in their county. Volov foresight the qualities of the young chieftain and gives the leadership in his hands. The hurry-up activities of Benkovski in the region of Perushtitsa, Klisura, Poibrene, Mechka, even in Bratsigovo, Peshtera and Samokov brings more and more rebels under the flags. Benkovski is man of action, determined, enemy of the talking and discussions... his credo is "nobody can help us, if we don't help ourselves" and he stands up for these visions.

After receiving the "blood letter", written by Kableshkov from revolted Koprivshtitsa he immediately announce the rebellion. His cavalry brings hope and joy to rebellions in the different counties and his quick moving from town to town helps to keep up the flame of the uprising. In village Petrich his men start a fight with the Ottoman troops, at the Eledjik he actively helps the rebel forces. Benkovski fearless enters the fights, as if he knew the historic importance of the time, as if he knew the importance of his role, as if he knew about his immortality. As he said, short before the defeat of the uprising and his own death "My goal is achieved! In the heart of the oppressor I opened a bloody wound, which will never be healed again!". 
After the defeat of the revolt Benkovski with a small group of comrades is betrayed by old-man Vulyo to the ottomans. Passing the bridge over Kostina River in the Balkan near Teteven, Georgi Benkovski falls by the Turkish bullets. 
In the hearts of his contemporaries, in the souls of his inheritors Georgi Benkovski stays as an idealistic image of the Freedom. The freedom of which he dreamed, the freedom for which he died...

Публикуваните на този сайт съдържание, снимки, материали са под защитата на Creative Commons лиценз - "някои права запазени" със задължително цитиране на www.koprivshtitza.com при използването им.

All content published on this website, all pictures and materials are under Creative Commons license - "some rights reserved" with obligatory link to www.koprivshtitza.com when used.


Неофициален информационен сайт на град – музей Копривщица.
Koprivshtitza.com и Cherga.net са собственост на Черга ЕООД
E-mail: info@koprivshtitza.com
Изработено в thelastfolder.com

This is personal and informative website of Town – Museum Koprivshtitsa.
Koprivshtitza.com and Cherga.net are property of Cherga Ltd.
E-mail: info@koprivshtitza.com
Design and development by thelastfolder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player